Útmutató
Lord Alfred Tennyson:
Shalott kisasszonya
(részlet)

S mindazt, mi tükrében lebeg, szövétnekében őrzi meg: gyakran, mikor más szendereg, temetni indult bús sereg tartott Camelotba. S máskor magasban járt a Hold, tükrébe ifjú pár hatolt, „Emészt világom árnya” szólt Shalott kisasszonya.
[tovább]

üzenőfal

On-line lelkek

lélek olvassa a lapot.Szellemtan


(Franz Brandon: Az igazi beavatás útja c. műve alapján)

A LÉLEK VAGY AZ ASZTRÁL TEST

Az ember, a lélek, az elemek rezgése, valamint az elektromos és magnetikus polaritások által az Akasha-elvből, az ÉTER finomabb rezgéséből alakult ki. Ahogyan az elemfunkciók végbemennek az anyagi testben, ugyanúgy végbemennek az úgynevezett asztráltestben, a lélekben is. A négypólusú mágnes és annak specifikus tulajdonsága által a lélek össze van kapcsolva, forrasztva a testtel. Az összeforradás a testtel analogikusan történik, az elemek elektromagnetikus befolyása által. Az úgynevezett elektromagnetikus lélekfluidot - a beavatottak asztrál matricáját - nevezzük életnek. Ez az asztrál matrica vagy lélek nem azonos az okkultisták által jól ismert aurával, amelyre később még visszatérek. Az asztrál matrica a test és a lélek közötti összekötő. A Tűz elve a lélekben is a felépítőre hat; a Víz elv az éltetőre, a Föld elv az összerakóra, fejlődőre és megtartóra, és a Levegő elv a kiegyenlítő. Az asztrátesthez ugyanazok a funkciók tartoznak, mint az anyagi testhez. Az ember öt, az elemeknek megfelelő érzékkel bír, melyeket az asztráltest vagy a lélek a testi érzékek segítségével használ, hogy észlelhesse a fizikai világ jelenségeit. Az öt érzéknek ez a felvevő képessége halhatatlan szellemünk által történik, az asztrál és az anyagi test közreműködésével. Azt, hogy miért halhatatlan a szellem, később fogom megmagyarázni. A szellem tevékenysége nélkül az asztráltest élettelen volna, és alkotórészeire bomlana.

Mivel a szellem nem tudná kihatásait megvalósítani a lélek közvetítése nélkül, ezért az asztráltest az összes tulajdonság székhelye, amelyekkel a halhatatlan szellem rendelkezik. Fejlettségi és érettségi foka szerint bocsát ki elektromos, illetve magnetikus fluid rezgéseket, amelyek a lélekben a négy temperamentumként nyilvánulnak meg. Az uralkodó elem szerint megkülönböztetünk kolerikus, szangvinikus, melankólikus, és flegmatikus természetet. A kolerikus temperamentum a TŰZ, a szangvanikus a LEVEGŐ, a melankólikus a VÍZ, és a flegmatikus a FÖLD elemből ered. A különböző tulajdonságokban is a megfelelő elemek aránya és rezgése szerint mutatkozik az erő, valamint az illető fluid kilengési ereje és kiterjedő képessége. Mind a négy elem, melyek az ember temperamentumát határozzák meg, aktív formájában jó, passzív formájában rossz tulajdonságokkal bír. Nagyon hosszadalmas volna az elemek hatásainak pontos leírása, ezért jobb, ha a leendő beavatott egyéni meditáció útján fedez fel további hatásokat. Ez a beavatottság útján különben is fontos cél. Néhány példa: A temperamentum tulajdonságai képezik az ember jellemének az alapját. Valamely kifelé mutatkozó tulajdonság intenzitása a polaritástól, tehát az elektromos vagy magnetikus fluidtól függ. A tulajdonságok összességének kihatása, kisugárzása az Aura. Nem hasonlítható össze az aura az asztrál matricával. A kettő között éles ellentét van. Az asztrál matrica az összekötőanyag a test és a lélek között, míg az aura az elemek hatásának sugárzása. Ez a sugárzás vibrációt vált ki a lélekben, mely egy meghatározott színnek felel meg. A beavatott számára asztrál látással e szín alapján lehetséges az aurát pontosan felismerni. A látó ezután az aura színének segítségével nem csak az alapjellemét tudja megállapítani, hanem a lélekrezgések polaritásának hatóerejét is képes felfogni, esetleg befolyásolni. Ezek szerint az ember temperamentuma befolyásolja jellemét és mindkettő együtt, mint összhatás képezik a lélek sugárzását, az aurát. Nagy beavatottak vagy szentek képei nem véletlenül vannak glóriával ábrázolva, amely az aurával azonos.

A jellemen, temperamentumon és az elektromagnetikus fluid hatásán kívül az asztráltestnek meg két centruma van az agyban. A nagyagyban a normál öntudat, és a kisagyban a tudatalatti tudat. A szellem ugyanúgy az elemek hatása alá rendelt, mint a test. A lelki funkciók, erők és tulajdonságok a lélekben is székelnek, és meghatározott, valamennyi elemmel analogikus központokkal bírnak, melyeket az indiai filozófia Lótusznak nevez. Ezen Lótusz felkeltése az indiai tanban kundalíni joga néven ismert. (Irodalom: Gregorius: A csakrák mágikus felébresztése az ember étertestében) A legalsó úgynevezett Muladhara vagy földközéppont, a lélek legalsó részében. A következő a VÍZ központja, melynek székhelye a nemi részek tájékán van és az indiai terminológiában Swadhistana-nak nevezik. A TŰZ központja, egyben a lélek középpontja a köldök tájékán van és indiai neve Manipura. A kiegyenlítő elem, a LEVEGŐ központja a szívtájon van és Anahata a neve. Visudha az ÉTER vagy Akasha elv centruma, és a nyaktájékon van. Ajna az akarat, az értelem és az intellektus központja a szemöldök között. A legmagasabb és isteni centrum az ezerlevelű Lótusz, melyből minden más erő és hatás kiindul. Egy csatornához hasonlóan, a legfelső, legmagasabb központból indul el a hat menten, le a legmelyebben fekvő földközpontig. Az úgynevezett Susama vagy az általunk mar ismert Akasha elve valamennyi központ között az összeköttetés és irányítás szerepe. A lélek leírásánál a feladat az, hogy megállapítsuk benne az elemek összefüggését, azok pozitív és negatív polaritásával, és erről pontos képet adjunk. Láttuk, hogy úgy a test, mint a lélek a négypólusú mágnes, tehát a Tetragramma titkának van alávetve, és annak változatlan törvényéhez igazodik. Ha a beavatandó ezek fölött figyelmesen meditál, akkor tiszta áttekintést nyer nemcsak a test, hanem a lelek funkcióiról is, és helyes elképzelést alkothat magának az őstörvény megfelelő kölcsönös hatásairól.AZ ASZTRÁL SÍK

Gyakran, mint a negyedik dimenziót említik. Nem a négy elemből áll, hanem az Akasha elvnek - tehát mindannak, ami eddig az anyagi világban történt, éppen történni fog, és aminek eredete, rendje és élettartalma van - egy bizonyos sűrűségi foka. Mint már mondottam az Akasha, a legfinomabb formában, az általunk ismert ÉTER, amelyben többek között az elektromos és a magnetikus rezgések születnek. A változatok - fény, hang, szín, ritmus - szférája is és ezzel minden megalkotott eredetet tudja. Mivel az Akasha minden lét őseredete, természetesen minden megtalálja benne a visszatükröződését, azaz minden létezés és történés múltját, jelenét és jövőjét.

Ezért látjuk az asztrál síkon az örökkévaló kiáradását, aminek sem kezdete, sem vége nincsen, tehát idő és tér nélküli. A beavatott, aki ezen a síkon kiigazodik, mindent megtalál, teljesen mindegy, hogy múltról, jelenről vagy jövőről van-e szó. A felfogás határa csak tökéletessége fokától függ. Az asztrál síkot a legtöbb vallás túlvilágnak nevezi. A beavatott előtt azonban világos, hogy semmi innenső, sem túlsó világ sincsen, és ezért nem fél a haláltól sem, mivel ez a fogalom számára ismeretlen. Ha az asztrál matrica, mely az összekötő szövet az anyagi és az asztrál test között, hirtelen szakadás vagy az elemek romboló munkája által feloldódik, akkor következik be az, amit általában halálnak nevezünk: átmenet a földi életből az asztrál létbe. A beavatott nem ismer semmilyen halálfélelmet, mert tudja, hogy nem a bizonytalanba megy. Az elemek uralása által képes lesz az asztrál matrica meglazítására, és ezzel élő tudja mozdítani az asztráltest spontán elválását a földi buroktól. Ilyen módon asztráltestével képes a legtávolabbi vidékeket felkeresni, a legkülönbözőbb síkokon tud tartózkodni és sok más hasonlót. Ebben lel magyarázatra, hogy elbeszélésekben némely szentet ugyanazon időben különböző helyen láttak, mégpedig úgy, hogy ott tevékenyek is voltak.

Az asztrál síknak különböző fajtájú lakói vannak. Mindenekelőtt a földi életből eltávozottak, akik szellemi érettségüknek megfelelő sűrűségi fokán tartózkodnak, mely szinteket a különböző vallások mennyországnak vagy pokolnak neveznek. Ezek azonban a beavatott számára csak képletesen értendők. Minél tökéletesebb, nemesebb és tisztább egy lény, az asztrál síknak annál tisztább és finomabb sűrűségi fokán tartózkodik. Asztrálteste fokozatosan addig oldódik fel, amíg az asztrál sík azonos rezgésű területére nem jut. Ez pedig szoros összefüggésben áll az illető lény érettségével és szellemi tökéletességével.

Ezen kívül meg sok olyan lény lakja az asztrál síkot, melyek közül csak néhány fajtát említek meg. Ilyenek például az elementárok, amelyek aszerint, hogy melyik elemrezgés bennük az uralkodó, csak egyetlen vagy kevés tulajdonsággal rendelkező lények. Ezek ugyanolyan elemrezgés által léteznek, mint mi emberek és ezek a rezgések is az asztrál síkra jutnak. Vannak közöttük olyanok, amelyek már bizonyos fokú intelligenciát értek el. Segítségüket veszik igénybe a mágusok, hogy az alacsony erőkkel önző céljaiknak hódoljanak. A lények egy másik fajtája az úgynevezett lárvák. Ezek nem valóságos lények, csak formák, amelyek az asztrál sík legalacsonyabb fokán az állatias világ szenvedélyeiből táplálkoznak. Önfenntartó ösztönük olyan emberek közelébe viszi őket, akik szenvedélyei nekik megfelelnek. Céljuk, hogy az emberben szunnyadó szenvedélyeket felkeltsek és táplálják. Ha sikerül nekik az embert a számukra kedves szenvedélyek iránt elragadni, úgy táplálkoznak, eltartják magukat és megerősödnek abból a kisugárzásból, melyet ezek a szenvedélyek az emberben előidéznek. Egy sok szenvedéllyel megterhelt ember, asztrál síkja legalsó szféráiban ezeknek a lárváknak egész hadosztályait hordozza. Nagy harcot kell velük folytatni, és a mágia területén az elemek uralása tárgyában jelentős részt foglalnak el. Erről közelebbit az introspekcióról szóló részben. Vannak még ezen kívül elementárok és olyan lárvák, melyeket mágikus mesterséges úton hozhattak létre. Erről bővebbet szintén a könyv gyakorlati részében találunk. Még egy lényfajtáról nem szabad megfeledkezni, mellyel a beavatottnak az asztrál síkon dolga lesz, és ezek a négy tiszta elem lényei. A TŰZ elemben Salamandrának, a LEVEGŐ elemben Sylpheknek hívják, a VÍZ elemben Nixie vagy Udine a nevük, és a FÖLD elemben a Gnómok. Ezek a lények úgyszolván illusztrálják az összeköttetést az asztrál síkkal. Az Elemek mágiája című fejezetben leírjuk, hogyan lehet az ilyen lényekkel összeköttetést teremtetni, hogyan lehet őket uralni, mi mindent lehet elérni általuk. Megemlíthető még egy sor lény, mint például Szatírok, erdei Tündérek, vízi Manók és a többi. Bármennyire meseszerűen hangzik, mindez az asztrál síkon valoság. A beavatott tisztán látó szeme megláthatja őket, fel tudja venni velük a kapcsolatot, ami által minden kétely eloszlik létezésük felől. Azért kell a beavatandónak kellő érettséget elérnie, hogy vizsgálódni tudjon, és úgy mondhasson ítéletet.A SZELLEM

Mint mondottuk, az ember, aki Isten képmására lett teremtve, testből, lélekből és szellemből áll. A test és lélek, csak mint a szellem burka vagy ruhája teljesítenek szolgálatot, tehát mulandóak, és csak a szellem a halhatatlan rész, az Isten képmása. Ami pedig isteni, halhatatlan, elmúlhatatlan, azt nem könnyű elemezni, és szavakba önteni. De mint minden más akadálynál, itt is segítségül vehetjük a négypólusú mágnes kulcsát. A legmagasabb őselvből (Akasha), minden lét ősforrásából, az ősszellem-anyagból jött létre a szellemi én a négy különleges elemtulajdonsággal, melyet az Isten képmására teremtett a halhatatlan szellem. A TŰZ elv, az impulzív rész az akarat. A LEVEGŐ elv az intellektusban, az értelemben mutatkozik. A VÍZ elv az életben, nevezetesen az érzelemben, a FÖLD elv, mint mindhárom elv egyesítője az én-tudatban jut érvényre. A szellem minden más tulajdonsága rendelkezik ezzel a négy őselvvel, mint alappal. Az ötödik, tehát az ÉTER elv (Akasha) jellemző része a legmagasabb aspektusban, a hitben, illetve a legalacsonyabban, az önfenntartási ösztönben mutatkozik. Mind a négy elem a polaritás-analógia, az elem-törvények sok pozitív és negatív aspektusával rendelkezik meg. Valamennyi együtt képezi az "Én"-t vagy a szellemet. Ily módon erő, hatalom és szenvedély a TŰZ elv, emlékezőtehetség, megkülönböztető és ítélőképesség a LEVEGŐ elv számlájára írandó. Lelkiismeret és megérzés a VÍZ-, míg az önzés, önfenntartó ösztön a FÖLD elvhez tartoznak. Hosszú volna, ha a szellem valamennyi minőségét fel akarnánk sorolni az elemek tekintetében. A leendő beavatott szorgalmas tanulmányozással és mely meditációval, a négypólusú mágnes analógiatörvény alapján a felsorolást maga is tudja folytatni. Ez nagyon hálás munka, melyet nem szabad elhanyagolni, mivel a megismerésben és az elemek uralása terén sikert, jó termést biztosít. E három fejezetben a testre, lélekre és szellemre vonatkozóan a legtökéletesebb formájában ábrázoltam az embert. Az, hogy minden titkos tanban, de különösen a mágikus és misztikus gyakorlatban mennyire fontos a (saját) kis univerzum ismerete, a tanuló szamara mar világosnak kell lennie. A legtöbb író ezt a legfontosabb részt, az alapot, hozzá nem értéséből vagy éppen fontos okokból, kihagyta.A MENTÁL SÍK

Ahogyan a testhez a földi sík, az asztráltesthez vagy a lélekhez az asztrál sík tartozik, ugyanúgy a szellemnek is megvan a maga szférája, melyet mentál szférának vagy mentál síknak neveznek. Ez a szellem szférája, annak összes erőivel. Mind az anyagi, mind az asztrál szféra a négy elem által, az Akasha vagy másképpen ok-elvi szférából alakult ki. A mentál szféra is ugyanezen a bázison nyugszik, és ugyanúgy a szellem Akasha elvéből származik. Ahogyan az elemek hatásának kísérőjelenségeként, kifele megnyilvánuló polaritásában a szellem önmaga is négypólusú mágnesként elektromagnetikus fluidot mutat - az asztráltesttel analogikusan -, ugyanúgy történik ez a mentaltesttel a szellemi szférában. Ahogy az asztráltest, az asztrál világ elektromagnetikus fluidja egy asztrál matricát, az asztrál-odot képezi, ugyanúgy a mentál világ elektromagnetikus fluidja is egy matricát képez, amely a mentaltestet az asztráltesthez köti. Ez a mentál matrica vagy mentál-od, az úgynevezett mentál anyag, az Akasha legkifinomultabb formája, amely irányítja és táplálja a szellem tevékenységét az asztráltestben. Ugyanakkor ez a mentál anyag, mint mar említettük, elektromagnetikus, és mint a gondolatok és eszmék irányítója, a szellem öntudata, valamint az asztrál- és anyagi test mozgatójaként jut érvényre. Így a mentál matrica vagy mentális od, kétpólusú fluidjával a legfinomabb anyag, amit a testben elképzelhetünk. A mentál szféra ugyanakkor a gondolatok szférája, mely az eszmevilágból, tehát az Akashából ered. Minden gondolat előtt egy alapgondolat jár, amely tulajdonsága szerinti formát vesz fel, és mint gondolatforma vagy plasztikus kép - az ÉTER elven keresztül, tehát a mentál matricán át - az én tudatához jut. Ezek szerint az ember gondolatainak nem maga az alkotója, hanem minden gondolat eredete a legmagasabb Akasha szférában, a mentál síkon keresendő. Az emberi szellem, annak a helyzetnek és állapotnak megfelelően, amiben éppen található, az eszmevilágból jövő gondolatok antennája. Mivel az eszmevilág "mindenben minden", minden új gondolat, találmány, röviden mindaz, amit az ember magából kitermelni képes, ebből az eszmevilágból származik. Az új eszméknek ez a kihozatala a szellem beállításától és érettségétől függ. Minden gondolat tartalmaz egy tökéletesen tiszta elemet, különösen akkor, ha ez a gondolat elvont eszmére vonatkozik. Ha a gondolatban több kombináció található az eszmevilágból, akkor az mind formájában, mind kisugárzásában több elem kölcsönhatása. Csak elvont gondolatok rendelkeznek tiszta elemmel és tiszta pólussugárzással, mivel bármely eszme közvetlenül az ok-világból származik.

Ebből látható, hogy tisztán elektromos, tisztán magnetikus, valamint semleges gondolat-hatások, illetve hatástalan gondolatok is létezhetnek. A mentál szférában az eszmének megfelelő formája, színe, sugárzása (vibrációja) van minden gondolatnak. Ezen az úton, a szellem négypólusú mágnese által jut a gondolat a tudatba. Tehát az anyagi világban alkotott minden dolog az eszmevilágban tudja őket, és természetesen visszatükröződését is, a gondolatokon és a szellem tudatán keresztül. Ha nem egy teljesen elvont eszméről van szó, akkor egyszerre több gondolatforma juthat kifejezésre. Ilyen gondolatok lehetnek elektromosak, magnetikusak vagy elektromagnetikusak. Az anyagi sík időhöz és térhez kötött. Az asztrál sík térhez kötött, míg a mentál szféra idő és tér nélküli. Mindez érvényes a szellem valamennyit tulajdonságára. Csak az asztráltestben felfogott gondolatoknak, amelyek időhöz és terhez kötöttek, van szükségük egy bizonyos időre, hogy az asztrál és anyagi matrica által tudatosuljanak. A gondolatmenet a szellem érettsége szerint minden embernél más és más. Minél érettebb az ember, minél képzettebb szellemileg, annál gyorsabbak a gondolatok a szellemében. Ahogyan az asztrál síknak megvannak a lakói, ugyanúgy van ez a mentál síkon is. A gondolatformákon kívül ezek mindenekelőtt az elhunytak, akiknek asztrálteste az elemek által feloldódott, és akik a mentál szféra, érettségüknek és tökéletességfokuknak megfelelő, analogikus régióiban kaptak meg tartózkodási helyüket.

A mentál szféra ezen kívül meg az elementárok (elemi lények) szférája is. Ezek azok a lények, melyeket az emberek tudatos, intenzív, ismetelt vagy tudatalatti gondolatokkal hívnak létre. Egy elementár meg nem annyira megsűrűsödött lény, hogy asztrál burkot képezhetne magának, vagy ilyet felvehetne, tehát hatását a szellemszférában gyakorolja. Egy gondolatforma és egy elementár között a különbség az, hogy a gondolatformának egy vagy több eszme képezi az alapját, az elementál ezzel szemben egy bizonyos mértékű tudattal és önfenntartó ösztönnel bír. Egyébként azonban nem sokban különbözik egyéb mentál élőlényektől, sőt ugyanolyan formával rendelkezhet, mint a gondolatformák. A beavatott sokszorosan igénybe veszi ezeket az elementál lényeket. E könyv gyakorlati része fogja kifejteni, hogy egy ilyen elementál lény hogyan alkotható, őrizhető meg és alkalmazható bizonyos célokra. A mentál szféráról, különösen egyes lények rendkívül sajátságos tulajdonságairól meg sokat lehetne mondani, de a munkára serkentéshez és a mentál sík ismeretéhez ennyi nagyjából elegendő lesz.
Köszöntő
Figyelmeztetés
Az oldal felnőtt tartalommal bír, ezért csak saját felelősségedre böngéssz az irományok között, nehogy megsérüljön a lelked! :)

eligazító

az oldal
Nyitás: 2008. okt.
Admin: angel8
× még több oldal info ×
Böngésző: MF
Mail: katt ide
Buttonom:
[több]

bölcsesség


[Made on a Mac | angel8 © 2006 - 2010]